Djinn

Djinni are powerful magic creatures. They may help you, but at what price!

 

Djinni of Rabiah

 

Djinni of Dominaria

 

Djinni of Tarkir

 

Djinni of Arcavios

 

Djinni of the Fogotten Realms

Calim, Djinn Emperor

 

 

 

Other

 

 

Bottled djinni